ก.แรงงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดบางพระ วรวิหาร พระอารามหลวง จ.ชลบุรี

ก.แรงงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดบางพระ วรวิหาร พระอารามหลวง จ.ชลบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากระกฐินให้กระทรวงแรงงาน นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 ณ วัดบางพระ วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการสนองสถาบันพระมหากษัตริย์ในการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ในการนี้มี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงภ์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดใกล้เคียง และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,195,295 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในอุปถัมภ์จำนวน 2 แห่ง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดโรงทานให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญกฐินได้รับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

สำหรับวัดบางพระ วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วัดบางพระวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดบางพระตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ พระเจดีย์ และ หอสวดมนต์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอน การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ตามแบบของกรมศิลปากร แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2510 ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าอาวาส

ทั้งนี้ กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวงต่างๆ นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวาย จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้

โดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป

Related posts