นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเมืองในพื้นที่ จชต. ค่ายกัลยาณิวัฒนา

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเมืองในพื้นที่ จชต. ค่ายกัลยาณิวัฒนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเมือง ของ ผู้บังคับหน่วย และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำนวน 90 นาย ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อยอด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ป้องกันการถ่ายทอดการบิดเบือน ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีของชุมชนและสังคม อันเป็นการร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเมือง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอขอบคุณ คณะวิทยากรทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเมืองในพื้นที่ ในครั้งนี้ ซึ่งในทุกสังคมที่มีผู้คนอยู่ร่วมกันมากๆ จะมีปัญหาความขัดแย้ง การคิดเห็นต่าง และการกระทบกระทั่งกัน เป็นเรื่องปกติ การขอโทษ พร้อมทั้งการขอบคุณ และการสร้างความเข้าใจระหว่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลาม หรือบานปลาย จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะนำพาสังคมนั้นๆ สงบสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ ในการนี้ ผมได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถนำไปถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับประชาชนในพื้นที่ จนเกิดความรัก ความสามัคคี สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อย่างแท้จริง และยั่งยืนสืบไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts