กาฬสินธุ์-เมืองแห่งการเรียนรู้สู่บริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง

กาฬสินธุ์-เมืองแห่งการเรียนรู้สู่บริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐและเอกชน ร่วมเสวนา “เมืองแห่งการเรียนรู้สู่บริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง : ถอดแบบบทเรียนจากบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง” ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต”


ที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ ประธานในพิธีมอบป้าย “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” และจัดเวทีเสวนา “เมืองแห่งการเรียนรู้สู่บริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง : ถอดแบบบทเรียนจากบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง” ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยมี นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง


รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาเมืองแห่งการเรียนรู้สู่บริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมืองดังกล่าว เพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ระหว่างเอกชน ประชาชนและนักจัดการเรียนรู้ (City Learning Administrator) และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ในการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดตั้งบริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง ทั้งนี้ มีนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น ,

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานอุตสาหกรรมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์, นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายสมาคมผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น ร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ ยังได้มอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์), โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองกาฬสินธุ์, โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Related posts