ปทุมธานีหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางตรวจสุขภาพพระสงฆ์ฟรี 500 รูป ที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนเมืองปทุม

ปทุมธานีหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางตรวจสุขภาพพระสงฆ์ฟรี 500 รูป ที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนเมืองปทุม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่วัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 7 มีพระสงฆ์ร่วมตรวจสุภาพจำนวน 500 รูป โดยมี พระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ,

พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาล ทางการแพทย์และเลขาธิการแพทยสภา , นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ผู้แทนนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 6 , ศาสตราจารย์คลินิก ณพวิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษาปธพ.รุ่นที่ 10 และคณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตร ปรพ.ทุกรุ่น ร่วมในพิธี สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี จัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 11 สาขาเฉพาะทางที่สำคัญ อาทิ คลีนิคคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, คลีนิคกระดูกและข้อ, คลีนิคตาหูคอจมูก , ตรวจรักษาฟัน เป็นต้น มีพระสงฆ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 500 รูป เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ที่คลอบคลุม และมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีราคาค่อนข้างสูง นอกจากจะทำให้พระสงฆ์ได้ทราบสถานะสุขภาพของตนเองแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้พระสงฆ์ได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย ในโอกาสนี้ พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ กล่าวว่า สุขภาพที่ดี คือ ภาพรวมของความสุข เราจะมีความสุขไม่ได้ หากปราศจากสุขภาพที่ดี ดังนั้น จึงเป็นผลสืบเนื่องที่ว่า สุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ คือ อายุที่ยืนยาว และอายุที่ยืนยาวของพระสงฆ์ คืออายุที่ยืนยาวของพระพุทธศาสนา

ด้วยเหตุแห่งความดีนี้ ในฐานะที่พระสงฆ์เป็นศาสนทายาทที่สืบทอดพระพุทธศาสนา การดูแลรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ เปรียบเสมือนว่า เราได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่อย่างยืนยาวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การอันเป็นมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ เราจะได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยพลัน ฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 7 เป็นโครงการต่อเนื่องของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทย์

สำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามแนวคิดภายใต้หลักการนำหมอไปหาคนไข้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย ลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางเข้าเมือง ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และประชาชน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ที่ วัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี สำหรับโครงการนี้ได้มีส่วนสนับสนุนความเป็นจิตอาสาขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ด้วยการทำงานแบบธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณและชื่นชมนักศึกษา ปธพ. ทุกรุ่น ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำทุกโครงการที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่องดังพุทธพจน์ที่ว่า “โย ภิกขเว มัง อุปฏฐ เหยย โส คิลานัง อุปฏฐ เหยยัง” “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด” เป็นที่มาของโครงการนี้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts