โครงการ “ปันน้ำใจ ให้ความรัก สู่ชายแดน” ครั้งที่ ๑

โครงการ “ปันน้ำใจ ให้ความรัก สู่ชายแดน” ครั้งที่ ๑


ด้วยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ มูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร สหกรณ์ วัดจันทร์ จำกัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพิษณุเวช รวมทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมอบสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ทหารหาญและนักเรียนในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ออกเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ ดังนี้


– ทหาร กองกำลังนเรศวร ฐานมหาราช ติดชายแดน
– โรงเรียนบ้านกล้อท้อ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ระดับการศึกษา : อนุบาล – มัธยมปลาย
จำนวนนักเรียน : ๑,๑๓๒ คน (นักเรียนชาย ๕๑๙ คน, นักเรียนหญิง ๖๑๓ คน)
-โรงเรียนนุเซะโปล้ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ระดับการศึกษา : อนุบาล – มัธยมปลาย
จำนวนนักเรียน : ๕๐๖ คน (นักเรียนชาย ๒๔๗ คน, นักเรียนหญิง ๒๕๙ คน
ทั้งนี้ทาง ทางสมาคมฯและมูลนิธิฯ จะจัดครั้งที่2 ที่อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ขอบพระคุณ ภาคคีเครื่อข่ายทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั่งนี้


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts