นราธิวาส-ผกก.เมืองนราธิวาส นำตำรวจชุมชนสัมพันธ์มอบข้าวสาร ให้กับ เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ คนชรา ผู้พิการ สร้างขวัญและกำลังใจชาวบ้านตามชุมชนในพื้นที่

นราธิวาส-ผกก.เมืองนราธิวาส นำตำรวจชุมชนสัมพันธ์มอบข้าวสาร ให้กับ เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ คนชรา ผู้พิการ สร้างขวัญและกำลังใจชาวบ้านตามชุมชนในพื้นที่


วันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.เมืองนราธิวาส นำตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนราธิวาสลงพื้นที่มอบข้าวสาร ให้กับ เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ คนชรา ผู้พิการ เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก สร้างขวัญและกำลังใจชาวบ้าน ชุมชนกาแลปาแย ชุมชนโต๊ะกอดอและชุมชนชายทะเล ต.บางนาค อ.เมือง จว.นราธิวาส


พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากจะมีหน้าที่หน้าที่บังคับใช้กฎหมายและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่ประชาชน แล้ว ในการบำบัคทุกข์และบำรุงสุขแก่ประชาชน ตำรวจนั้นก็ถือว่า เป็นมิตรที่ดีของประชาชน เราจำเป็นต้องคอยคูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของมิตรเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น ตำรวจที่ดีก็จำต้องมีคุณธรรมสูง มีความเมตตากรุณาต่อประชาชน เอาใจใส่ช่วยเหลือให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน

โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังตามควรแก่กรณีในกิจการที่ช่วยเหลือได้และไม่ผิดกฎหมาย และต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบและคุณธรรม มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน จึงจะทำให้ประชาชนในสังคมนั้นมีความศรัทธาในตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ร่วมกัน ในการรักษากฏและระเบียบของสังคม ให้ประชาชนในสังคมนั้นอยู่กันด้วยความสงบสุข

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts