โรงเรียนสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 85 พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

โรงเรียนสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 85 พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

วันที่ 12 ม.ค.66 ที่โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ ครบรอบ 85 ปี และมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 126 ทุน โดยมี พลเรือเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนสัตหีบกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเรือตรีอารยะ สิงหเสมานนท์ ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ นาง พันธนันท์ โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการฯคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ


โรงเรียนสัตหีบ ก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2479 โดยกำหนดให้วัรนที่ 12 มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ ซึ่งปัจจุบันครบรอบ 85 ปี แห่งการก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง คนงาน ในสังกัดกองทัพเรือ ที่ย้ายมาบรรจุราชการที่สัตหีบ และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นบริเวณแหลมเทียน จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารหลังคามุงจากไม่มีฝา เป็นพื้นทราย มีนักเรียนประมาณ 100 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 มีนาวาโทหลวงเนาพลรักษ์ เป็นเจ้าของโรงเรียน มีนายสร้อย สุขศิริมัช เป็นครูใหญ่


พ.ศ.2480 ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อาคารของทางราชการ ข้างเรือนจำ และได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ “โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ” มีนาวาโท หลวงประจญ ประามิตร (เจริญ นายเรือ) เป็นเจ้าของและผู้จัดการ มีนางประยงค์ สันติกุล เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น พ.ศ.2518 การสวัสดิการสัตหีบ มีนโยบายให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้เรียนอยู่ใกล้บ้าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ รับ – ส่ง นักเรียน และได้เพิ่มอาคารเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนับแต่สร้างสนามบินอู่ตะเภา จึงได้สร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นในหมู่บ้านฐานทัพเรือสัตหีบ และหมู่บ้านกองเรือยุทธการ และกำหนดให้ทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ส่วนโรงเรียนเดิมสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา


ปัจจุบันโรงเรียนสัตหีบ มี 2 เขต โดยโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ ทำการสอนระดับชั้นอนุบาล –1มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ สอนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมระยะเวลาที่ได้เปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบันรวม 85 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 2,246คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 128คน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts