ทม.ศรีราชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ทม.ศรีราชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 66 ที่ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 โดยเทศบาลเมืองศรีราชาได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นศรีราชา จึงได้จัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีต่อเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้เสริมสร้างปัญญา เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีต่อเด็กที่มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่ ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป


สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการแสดงของตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา กิจกรรมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล การสาธิตการป้องกันภัย กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และมีการมอบของขวัญ การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานซึ่งได้รับความร่วมมือ จากบริษัท ห้างร้าน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นิราช ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts