“กองทัพอากาศ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566”

“กองทัพอากาศ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ในส่วนของกองทัพอากาศ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยกองทัพอากาศได้จัดกำลังพลสวนสนาม จำนวน 5 กองพัน ได้แก่
1. กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
2. กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
3. กองพันทหารอากาศโยธิน กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
4. กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
5. กองพันปฏิบัติการพิเศษ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน


พร้อมทั้งจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16) จากฝูงบิน 103 กองบิน 1 และเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23) จากฝูงบิน 501 กองบิน 5 บินผ่านบริเวณพิธี นอกจากนี้ นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีฯ ได้เข้าปฏิญาณตนในพิธีครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารโดยสมบูรณ์ ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อ่านโอวาทของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เนื่องในวันกองทัพไทย ความตอนหนึ่งว่า “วันกองทัพไทย เป็นวันสำคัญของคนไทย ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ได้รับชัยชนะประกาศอิสรภาพ มีเอกราชในราชอาณาจักรจนเป็นผืนแผ่นดินประเทศไทยมาถึงจวบจนทุกวันนี้

ในวันนี้ทหารทุกเหล่าทัพ จะต้องเข้าร่วมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพ และเป็นหลักชัยอยู่ท่ามกลางทหารทั้งปวง ขอให้ทหารทุกท่านจงยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้โดยเคร่งครัดและมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด กองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองที่ทหารจักต้องรักษาไว้เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ ต้องดูแลช่วยเหลือประชาชน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของชาติ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้มีความถูกต้อง ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีระเบียบวินัย และมีจิตอาสาในการทำความดี พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง ให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีศักยภาพ พร้อมสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกองทัพไทยให้บรรลุความสำเร็จ และสร้างเสริมประเทศชาติให้มีความผาสุก ร่มเย็น สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป” กองทัพอากาศ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทย ได้ปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่องในการเตรียมกำลังกองทัพอากาศเพื่อปกป้องราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม

โดยได้ดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาสู่กองทัพอากาศที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย คนคุณภาพ การข่าวที่มีคุณภาพ กำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ การส่งกำลังบำรุงที่ลื่นไหล เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ข้าราชการมีความสุขด้วยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี การเตรียมกำลังของกองทัพอากาศเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อดำเนินภารกิจการป้องกันทางอากาศและการปฏิบัติการทางอากาศด้วยแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างยั่งยืน ทำให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์
ปี พ.ศ.2566 กองทัพอากาศยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างขวัญและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการกองทัพอากาศให้สามารถใช้ความสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานเพื่อพัฒนากองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ “สานต่อ สร้างขวัญ พัฒนา”

ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Related posts