จันทบุรี-องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (19 ม.ค.66 ) เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางพิชญดา หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรบริเวณพื้นที่โครงการฯ

โดยนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนเกษตรกรให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2524 พระราชทานแก่คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อทำการศึกษาทดลองการเกษตร การดำเนินงานโครงการฯ

จึงมุ่งเน้นเป็นจุดเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนแผนงานงบประมาณดำเนินโครงการฯ เพื่อปรับปรุงระบบน้ำทดแทนระบบเดิมที่ชำรุด ในปีงบประมาณ 2545 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า โครงการฯ มีแปลงไม้ผลหลากหลายชนิดที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกร ทั้งไม้ผลเศรษฐกิจตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ไม้ผลนอกฤดู ได้แก่ ลำไย ไม้ผลจันทบูร และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาทดลองและพัฒนาด้านประมง ปศุสัตว์ การจัดการดิน การจัดการแหล่งน้ำ และมีการขยายผลองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปัจจุบันดำเนินงานตามแผนแม่บทของศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตไม้ผลคุณภาพปลอดภัยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร สำหรับการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ช่วงปี 2560-2564 มีการฝึกอบรมให้เกษตรกรและผู้สนใจไปแล้ว จำนวน 1,508 ราย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts