สระบุรี/ ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตพร้อมเยี่ยมชาวบ้าน

สระบุรี/ ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตพร้อมเยี่ยมชาวบ้าน


นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตามปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนและความต้องการของคนในหมู่บ้าน ในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน รวมทั้งการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน


ในโอกาสนี้ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวพูดคุยกับพี่น้องประชาชน และร่วมกับพัฒนาการจังหวัดสระบุรีมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจำนวน 13 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ร่วมมอบเงินของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 10 รายๆ ละ ไม่เกิน 3,000 บาท มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอเสาไห้จำนวน 10 คัน

ร่วมกับประมงจังหวัดสระบุรีมอบพันธุ์ปลาให้แก่กำนันตำบลม่วงงาม จำนวน 50,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยในแหล่ง และน้ำมอบชุดธารน้ำใจเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 ชุด
พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ครอบครัว นางเบญจวรรณ นันโต (ผู้พิการ) บ้านเลขที่ 25 ม.4 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นางแม้น วงษ์เดือน (ผู้ยากไร้) บ้านเลขที่ 17/2 ม.6 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ทั้งนี้ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไปโดยที่ทางจังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอเข้ามาดูแลทุกข์สุขประชาชนให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน อีกทั้งกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการทำกิจกรรมอาสาในพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts