อยุธยา – การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิต 2565/2566

อยุธยา – การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิต 2565/2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสิทธิพร ก้อนแก้ว รองผู้ว่าการด้านใบยา และนายสมชาย กองกลม ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา ร่วมกันแถลงข่าวการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เฉพาะฤดูการผลิต 2565/2566 ในวงเงิน 56.16 ล้าน โดยมีผู้จัดการสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ผู้แทนชาวไร่ยาสูบในสังกัดและผู้บ่มอิสระเข้าร่วมฟัง

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์ กล่าวว่า ยสท.มีความห่วงใยชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบภายหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบแบบใหม่ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประกอบกับปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ผิดกฏหมาย การแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมบุหรี่ต่างชาติ และจำนวนผู้สูบที่น้อยลงตามนโยบายรัฐและกระแสโลก ทำให้ ยสท.มียอดจำหน่ายที่ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ จากการปรับลดโควตาการรับซื้อใบยา รวมถึงต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น เช่น ค่าปุ๋ย ค่าการขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น คณะกรรมการ ยสท. จึงได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 50 ในวงเงิน 56.16 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยสท.พร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน เพราะเกษตรกรชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมยาสูบ เปรียบเสมือนครอบครัวยาสูบที่มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และขณะนี้คณะกรรมการ ยสท. ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอต่อกระทรวงหารคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts