เพชรบูรณ์- จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางม้าลาย

เพชรบูรณ์- จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางม้าลาย

ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากกรณีหมอกระต่ายที่เกิดอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายในกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นถึงการไม่รักษากฎระเบียบการจราจร ต้องสูญเสียบุคลากรที่สำคัญไป จึงอยากสิ่งนี้เป็นสิ่งกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนในการที่จะรักษากฎวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับบุคคลใดหรือครอบครัวใดก็ตาม และหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งในส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จากนี้จะเข้มงวดในการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร มีการบังคับใช้กฎหมายและจับกุมอย่างเคร่งครัดทุกกรณี

นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมตามมติคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการเร่งดำเนินสร้างกระแสการรับรู้สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม โดยนำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมตีเส้นทางข้ามให้ชัดเจน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือทางม้าลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหยุดรถให้คนข้ามในทางม้าลาย

ด้านนายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ถนนหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นถนนที่ใช้สัญจรร่วมกันของหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วย ทั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยเฉพาะทางข้ามหน้าสถานศึกษา ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างการรับรู้สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านสถานศึกษาปลอดภัย (Safety School) ในการป้องกันแลดูแลบุคลากร และนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเปราะบางและผู้พิการให้มีความปลอดภัยลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts