ระยอง-กิจกรรมจิตอาสารณรงค์จังหวัดระยองปลอดภัย ควบคุมวินัยจราจร ร่วมกับ การรณรงค์สร้างจิตสำนึก หยุด ก่อนทางม้าลาย สวมหมวกนิรภัย 100%

ระยอง-กิจกรรมจิตอาสารณรงค์จังหวัดระยองปลอดภัย ควบคุมวินัยจราจร ร่วมกับ การรณรงค์สร้างจิตสำนึก หยุด ก่อนทางม้าลาย สวมหมวกนิรภัย 100%


วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงาน ปภ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์จังหวัดระยองปลอดภัย ควบคุมวินัยจราจร ร่วมกับ การรณรงค์สร้างจิตสำนึก “หยุด ก่อนทางม้าลาย” สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยให้ทุกอำเภอดำเนินการกำหนดมาตรการในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ นำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร และผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่


นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า เพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองร่วมมือร่วมใจกันบูรณาการความร่วมมือ สร้างความตระหนักรู้ ขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ ให้มีจิตสำนึกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

Related posts