สโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี และคณะมอบสิ่งของให้ศูนย์ปันน้ำใจสาธุฯ จิตอาสา

สโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี และคณะมอบสิ่งของให้ศูนย์ปันน้ำใจสาธุฯ จิตอาสา


ณ สำนักงานอาคารที่พัก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก (พิเศษ) หญิง กฤชชุดา เรืองรอง นายกสมาคมสโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี ปีบริหาร 2565-2566 และคุณอภิณะดา ใสไหม พร้อมคณะกรรมการสโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี เข้ามอบสมุด ดินสอ ยางลบ และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ชุด ให้กับพลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจ สาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศูนย์ให้ยืม ศูนย์ซ่อม และศูนย์รับบริจาค เตียง รถเข็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนกลุ่มผู้ติดบ้านติดเตียง และและช่วยเหลือสาธารณกุศลฯ แล้ว นายกสมาคมสโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี ยังได้มอบเงินส่วนตัวอีก จำนวน 2,000 บาท ให้ประธานศูนย์ปันน้ำใจ สาธุฯ เพิ่มเติมอีกด้วย


พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุฯ ได้ขอบคุณพร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์ปันน้ำใจสาธุฯ ว่า จากประสบการณ์ 7 ปี ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พบว่ายังมีกลุ่มผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องอยู่ติดบ้านหรือติดเตียง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น จึงเกิดแรงบันดาลใจทำให้มีการรวมกลุ่มของจิตอาสาเพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์ปันน้ำใจสาธุฯ ขึ้น โดยมีเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือในขณะนั้น ให้การสนับสนุน และเมื่อได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับ อบต.พลูตาหลวง ที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้รับทราบถึงระบบการซ่อมอุปกรณ์ไปใช้ในชุมชนของโรงพยาบาลคลองใหญ่

จึงได้นำมาเป็นแนวคิดจัดตั้งศูนย์ปันน้ำใจสาธุ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือขึ้น เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63 โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาส วัดราษฎ์สามัคคี (วัด กม.10) ให้ใช้พื้นที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ และได้มีการหารือกับ อบต.พลูตาหลวง ตลอดจนคณะสงฆ์ โรงเรียน และโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย กลุ่มติดบ้านติดเตียงในชุมชนให้สามารถยืมเตียง รถเข็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปใช้ที่บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของกองทัพเรือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้สนับสนุนให้ศูนย์ปันน้ำใจสาธุฯ เป็นศูนย์หนึ่งของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63

ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ให้ยืม ศูนย์ซ่อม และศูนย์รับบริจาคเตียง รถเข็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้กลุ่มติดบ้านติดเตียงและหน่วยงานในชุมชนได้ยืมไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อีกด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียง ประกอบด้วย ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เป็นทหารและครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ เมื่อ 11 ม.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.65 มีเตียง รถเข็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วยในชุมชนได้ยืมไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการช่วยเหลือด้านอื่นๆ มาแล้ว จำนวน 1,449 ครอบครัว (มอบเงินและถุงยังชีพ) และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนกลุ่มติดบ้านติดเตียงในชุมชน จำนวน 685 ครอบครัว คิดเป็นเงิน 7,583,120 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอยืมอุปกรณ์และสิ่งของดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โทร.038-933905 ,0805999658, 0890245614 ในวันและเวลาราชการ

นิราช/นันทพล ก012 ชลบุรี 0909535645

 

Related posts