จังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”รุ่นที่ 1 มุ่งปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา

จังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”รุ่นที่ 1 มุ่งปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา

ที่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบและแนวคิดค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”รุ่นที่ 1 มีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เข้าร่วมพิธีเปิด

ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (คอ.ปส.จ.สระบุรี ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 กิจกรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบและแนวคิดค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 1) ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี

โดยนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่มีพฤติการณ์เสพซ้ำหรือผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว ในรูปแบบซองค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจำนวน 50 คนเน้นกระบวนการกลุ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างสัมพันธภาพ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะการงาน และการพัฒนาอาชีพรวมทั้งการตั้งเป้าหมายในชีวิต การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี


ซึ่งหลังจากอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจและฝึกอาชีพได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจและจะกลับไปเป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัย มีบุคลิกที่ดี จิตใจเข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีและกลับไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านชุมชนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนตนเองด้วย

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา/รายงาน

Related posts