นราธิวาส-ผอ.ศปพร. เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ”ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2566 ปลูกจิตสำนึก ร่วมสร้าง สันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ”ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2566 ปลูกจิตสำนึก ร่วมสร้าง สันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 ปลูกจิตสำนึก ร่วมสร้าง สันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ของโรงเรียนนราสิกขาลัย และโรงเรียนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานแนวทาง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขยายผลการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติตามได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม การวางรากฐานการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ภายใต้ปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ต่อไป

กิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหน พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชานั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจงรักภักดี หวงแหน และพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเยาวชนเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานของ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และกลุ่มศิลปชีพในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เยาวชนสร้างความคุ้นเคย และทำความรู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอุดมการณ์ปฏิเสธความรุนแรง อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts