ฉะเชิงเทรา-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการศากลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2565 สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป มีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ สาธิตอาชีพ การแสดงของคนพิการ การมอบโล่เกียรติบัตรให้คนพิการต้นแบบ และ มอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการดีเด่น และหน่วยงานให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่างดี ตลอดจนกิจกรรมจับสลากของขวัญให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม

#วันคนพิการสากลจังหวัดฉะเชิงเทรา #วันคนพิการสากล2565 #ฉะเชิงเทรา

Related posts