อีอีซี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ การมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน เป้าหมาย 5 สร้าง

อีอีซี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ การมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน เป้าหมาย 5 สร้าง

ณ. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชั้น 25 อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม.
ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้การต้อนรับ ร่วมหารือและมอบของที่ระลึก แก่ คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ คณะกรรมการ​สายงานสิทธิ​ประโยชน์​ สภาอุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย​


และคุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว คณะทำงานพื้นที่และชุมชน เพื่อร่วมการขับเคลื่อนนโยบายสายงานพื้นที่และชุมชน ปี 2566 รองเลขาฯอีอีซี กำหนดเป้าหมาย เสริมทักษะ สร้างความรู้ การมีส่วนร่วม พัฒนาคน พัฒนาความเข้าใจเทคโนโลยี เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่อีอีซีรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ AREA BASED : พัฒนาพื้นที่ชุมชน PROJECT BASED : พัฒนาโครงการชุมชน
PEOPLE BASED : พัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโมเดล 5 สร้าง


1. สร้างความรู้ 2. สร้างงาน สร้างอาชีพ 3. สร้างรัฐสวัสดิการ 4. สร้างเครือข่าย 5. สร้างการเข้าถึงสถาบันการเงิน และ4 โครงการนำร่อง พัฒนาพื้นที่ธุรกิจ ตลาดชุมชนต้นแบบยุคใหม่ พัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ และท่าเรือเพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ นำเทคโนโลยีมาใช้ก้าวสู่ตลาดท่องเที่ยวระดับโลกEastern Wellness Corridor (EWC)พัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ระดับโลก เชื่อมโยงชุมชนผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พลิกโฉมการท่องเที่ยวของประเทศ เป็น WellnessDestination of the World ในพื้นที่ศรีราชา และบางพระพัฒนาโครงการ EEC Enterprise และ Incubation Center

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความรู้ และเครือข่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนนำร่องจำนวน 15 โครงการ พัฒนาท้องถิ่นอัจฉริยะ (Smart Cluster อปท.)พัฒนาท้องถิ่นอัจฉริยะเพื่อยกระดับการพัฒนาแบบองค์รวมในด้านอาชีพ สุขภาพ การศึกษาสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Smart City Model เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ศรีราชา เกาะสีชังโครงการสนับสนุน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนประสานความร่วมมือ สถาบันการเงิน สนับสนุนบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

Related posts