ลำปาง-กอ.รมน.ลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันไฟป่าฯ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ลำปาง-กอ.รมน.ลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันไฟป่าฯ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. พันเอกวิชาญ ศรีภัทรากูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ท.) พร้อมด้วย พันโทวิชัย ธาตุรักษ์ ,ร้อยโทวีระรัตน์ วงศ์สมุทร ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ตลอดถึงขอความร่วมมือให้ชาวบ้านงดการเผาในที่โล่งแจ้งและแจ้งเบาะแสหากพบเห็นผู้ลักลอบเผาป่าฯในพื้นที่รอบดอยพระบาท ตามแผนปฏิบัติการ3736 ของจังหวัดลำปาง ณ บ้านไร่ศิลาทอง ม.10 ต.พิชัย อ.เมืองจังหวัดลำปาง โดยมีนายเสริม เตชะสืบ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ 10 ,นายทองสุข ปินตาติ๊บ ส.อบต.พิชัย หมู่ 10 และกลุ่มชาวบ้านให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดลำปางถือเป็นจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นประจำทุกปีเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน) ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเชิงรุกที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันนั้น ทางจังหวัดได้มุ่งเน้นที่จะใช้การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงรุกกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักเห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากหมอกควันไฟป่า โดยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเผาของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งยังเพื่อต้องการส่งเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้เข้ามาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีระบบและยั่งยืน

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts