ปทุมธานี “นายกอำนวย” ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ปทุมธานี “นายกอำนวย” ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลบางพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมรณรงค์ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองเงิน พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ ณ โดมด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพูน ศูนย์ที่ 1 สุขขี จากนั้น ได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในชุมชนสุขขี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) / อสม./ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน /ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากนโยบายของจังปทุมธานี ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปทุมธานีจังหวัดสะอาด “ ปทุมธานีเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย ” เป็นการขับเคลื่อน การจัดการขยะชุมชน สร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล โดยการคัดแยก ขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อทำให้ขยะมูลฝอย นั้นมีประโยชน์ สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ และลดจำนวนขยะให้น้อยที่สุด


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts