ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU T.K. Ricemill and Ash

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU T.K. Ricemill and Ash

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยนวัตกรรมฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU T.K. Ricemill and Ash อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับคุณสุธาสินี เหลืองอุดมสกุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารจาก T.K. Ricemill and Ash Co., LTD

ในโอกาสเข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ บริษัท T.K. Ricemill and Ash Co., LTD


นอกจากนี้ คณะผู้วิจัย และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงผลงานการวิจัย และผู้เข้าร่วมงานได้ชิมผลิตภัณฑ์จากด้วงสาคู อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาย

Related posts