พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก มี นายสนธยา จิตต์รำพึง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 65 คน และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 11 คน.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts