ทัพเรือภาคที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่1

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่1

 

วันที่ 2 ก.พ.66 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแผนงานและโครงการแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรับทราบการดำเนินการตามแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของหน่วยต่างๆ จากการดำเนินการในปี งบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดำเนินการ ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

#ทัพเรือภาคที่1

Related posts