ครูประถมสงขลา 2 จับมือ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดเต็มคาราเบล เคล็ดลับ…วิธีคิด..นร.พิชิต O-NET 65

ครูประถมสงขลา 2 จับมือ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดเต็มคาราเบล เคล็ดลับ…วิธีคิด..นร.พิชิต O-NET 65

 


วันนี้ 3 ก.พ.66 นายอุทัย กาญจนผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้มอบหมายให้
นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เคล็ดลับ…วิธีคิด…เทคนิคการทำข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าร่วมเป็นครูผู้ดูแล 22 คน นักเรียน 241 คน จาก 15 โรงเรียน ในพื้นที่บริการ 5 อำเภอ
โดยมี นายอำนวย สุวรรณชาตรี ผอ.รร.บ้านคลองหอยโข่ง กล่าวรายงาน โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดโครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรม “เคล็ดลับ…วิธีคิด…เทคนิคการทำข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “ เป็นการต่อยอดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับเครือข่ายสถานศึกษา และเติมเต็มเคล็ดลับ…วิธีคิด…


เทคนิคการทำข้อสอบ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) และความอนุเคราะห์สถานที่ จากศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (สงขลา) กระทรวงพลังงาน
โดยในปีนี้มีนักเรียนสมัครสอบ โอเน็ต เพิ่มขึ้นทั้ง2 ระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน นักเรียนที่เข้าสอบ จำนวน 84 โรง จำนวน 2,447 คน , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 16 โรงจำนวน 297 คน
นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ได้กล่าวให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหวังว่าผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts