ปราจีนบุรี-จัดยิ่งใหญ่งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาคตะวันออก

ปราจีนบุรี-จัดยิ่งใหญ่งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ภาคตะวันออก

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ประจำปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเอกชน เพื่อคนรุ่นใหม่ มุ่งสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์” พร้อมด้วย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. ผู้บริหาร ข้าราชการ สช.

นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ศึกษาธิการจังหวัด ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด นายกสมาคมการศึกษาเอกชน ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบภาคตะวันออก เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 540 คน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาเอกชนนั้น เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาของเมืองไทยมาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของภาครัฐช่วยสนองตอบความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศ

การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ครูและผู้สอน ได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชนผ่านการประชุมเชิงวิชาการ นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จึงนับว่าการจัดงานวันการศึกษาเอกชนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

ในโอกาสวันการศึกษาเอกชน ประจำปีพุทธศักราช 2566 นี้ ตนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน และการศึกษาของชาติต่อไป

ด้านนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2461 และนับแต่นั้นมา จึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันการศึกษาเอกชน” ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และปีนี้ คณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพการจัดงาน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในรูปแบบ Online การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของ 8 จังหวัด และนิทรรศการจากโรงเรียนนอกระบบ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

จากนั้นจังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 ต่อไป

Related posts