พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ระดับ 2

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ระดับ 2

ตามที่กรมแพทย์ทหารบก ได้มอบหมายให้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ระดับ 2 สนับสนุนการฝึกด้านกิจการพลเรือน ของการฝึกร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2566 โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ระดับ 2 ณ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566


ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ หน่วยได้นำกำลังพลนักเรียนแพทย์ และพยาบาล เข้าร่วมการฝึกกับกำลังพลจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักและกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการ ช่วยรบที่ 3 สำหรับห้วงเวลาการฝึก แบ่งเป็น 2 ห้วงคือ การฝึกในที่ตั้ง ณ สนามหน้า กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ห้วงการฝึก 30 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 และการฝึกภาคสนาม นอกที่ตั้ง ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ห้วงการฝึก 11 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts