ฉะเชิงเทรา-“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา”

ฉะเชิงเทรา-“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา”


วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย จากอำเภอท่าตะเกียบ แจ้งว่าเกิดเหตุภัยจากสัตว์ป่า เมื่อวันที่ ๘,๑๗,๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘,๑๘ ตำบลคลองตะเกรา และอำเภอสนามชัยเขต ได้เกิดเหตุภัยจากสัตว์ป่า เมื่อวันที่ ๙,๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๙ ตำบลทุ่งพระยา รวม ๒ อำเภอ ๒ ตำบล ๔ หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๒ ราย พืชผลทางการเกษตรเสียหายประมาณ ๑๗ ไร่ ค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินราคา โดยให้จังหวัดฯ พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน แต่เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดภัยอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าข่ายสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ แต่เข้าข่ายภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยจากสัตว์ป่า จึงให้จังหวัดฯ ได้พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป …

Related posts