เชียงใหม่-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2566

เชียงใหม่-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชุดปัจจุบันสมัยที่ 22 ในวาระการดำรงตำแหน่ง การบริหารกิจการสมาคมฯ ระหว่างปี พ.ศ.2565 – 2567 โดย นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายสมาคมฯ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 โดยเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่ง นายกสมาคมฯ เพื่อแถลงนโยบายการบริหารงาน แนะนำ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ กิจกรรมของสมาคมฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทาง ข้อแนะนำในการบริหารงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ ยกระดับการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ความยั่งยืนเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มช่องทางรายได้ให้กับสมาชิกสมาคมฯ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคมฯ

สำหรับกลยุทธ์ เพิ่มช่องทางรายได้ให้กับสมาชิก โดยการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว และการจัด Event มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ ให้มากที่สุด การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว ดำเนินการติดต่อประสานงานในการเพิ่มปริมาณสายการบินตรงจากต่างประเทศเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว 25 อำเภอ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งระดับพื้นที่และระดับเมืองจัดทำแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่มีความหลากหลายและเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพื่อตอบโจทย์ในทุกตลาด

อีกทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกให้คำปรึกษาและอัพเดทข้อมูลทางการตลาดให้กับสมาชิก จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดให้ทันสมัย พัฒนาเว็บไซต์สมาคมฯ ให้ทันสมัยเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นสากลมากขึ้น รวมถึงเป็นช่องทางในการติดต่อกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ Line Official

สำหรับแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) การสร้างสินค้าและบริการการท่องเที่ยวใหม่ๆ เสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำจุดแข็งด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมมาผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน จัดให้มีกิจกรรมการตักบาตรเช้าทุกวันเสาร์ รอบองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า600 ปี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในเวลา 07.00 น. โดยจะเริ่มวันเสาร์ที่ 11 ก.พ.2566 เป็นเสาร์แรก ภายใต้ชื่องานประเพณีตักบาตรโซติกา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สืบสานประเพณี เสริมมงคลรับปีเถาะ” กิจกรรม ที่วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นการแสดง แสง สี วัฒนธรรม ศิลปะ เพื่อทำให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าในวัดในช่วงเย็นจนถึง 21.00 น.เพื่อสร้างจุดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อีกทั้งส่งเสริมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายในด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ธรรมชาติ ทั้งในตัวเมืองและใน 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างจุดขายในระดับพื้นที่และระดับเมือง จัดทำการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ไตรกีฬา เชียงใหม่มารารอน Chiang Mai Golf Festival

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัดวาอารามต่างๆควรต้องมีการขมวดในเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอหรือแต่ละเส้นทาง มีการเขียนเรื่องเล่า (Story telling) ที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวการยกทัพของพระนเรศวรเส้นฝาง-เชียงดาว เส้นทางดอยอินทนนท์ที่ในหลวง มีการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงบนพื้นที่สูงเรื่องเล่าเส้นทางทำแพ ตรอกเล่าโจ๊ว วัดเกตุ วัดควรค่าม้า เป็นต้น

Key of Success หรือ กุญแจแห่งความสำเร็จ คือเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจและคำชี้แนะ จากสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทุกท่านเชียงใหม่มีอะไรใหม่ใหม่เสมอ ขอทุกท่านร่วมกันผลักดันไปกับเรา”เชียงใหม่มิติใหม่”

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts