นครนายก – สพป.นครนายก สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ ติวเข้มงานประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สพป.นครนายก สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ ติวเข้มงานประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการนำเสนอข่าวสารสู่สังคม

6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าว การถ่ายภาพและการถ่ายวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครนายก จำนวน 150 คน ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการประชาสัมพันธ์

ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งในทุกองค์กรในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของครู นักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ปัจจุบันพบว่า สพป.นครนายก ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประชาสัมพันธ์ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากนายนพพร ชูทรัพย์ สื่อมวลชนอาวุโสประจำจังหวัดนครนายก อดีตนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครนายก

และ สพม.ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นายประภาส วินิจสิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิควิธีการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ อาทิ หลักการเขียนข่าว หลักการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรของ สพป.นครนายก ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์สามารถเขียนข่าวเผยแพร่ผลงานในสถานศึกษาและสพป.สู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลายต่อไป

สมบัติ เนินใหม่ๅ//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts