นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ทดสอบสมรรถนะของบุคคล เพื่อการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ทดสอบสมรรถนะของบุคคล เพื่อการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2” ประจำปีการศึกษา 2565 ของแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ที่กำลังจบการศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพหลังจากจบการศึกษา


โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์การจัดสอบ และวิทยากรผู้ทดสอบ จากสถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ ในการจัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และ การกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2”และมีนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) วิทยาลัยเทคนินครนายก เข้ารับการทดสอบสมรรถนะมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จำนวน 44 คน ณ อาคารเรียน 5 บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts