สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ปี 65 ทส. ปลื้มโครงการฯ แก้ปัญหาศาสนสถานในพื้นที่ป่า

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล”ธรรมจักรสีเขียว” ปี 65 แก่ 10 วัดต้นแบบแก้ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่า ภายใต้โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” กรมป่าไม้ ย้ำ ปี 66 เดินหน้าเข้มข้น การพิจารณาขออนุญาตศาสนสถานในพื้นที่ป่า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (15 ก.พ.65) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดให้มีพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าทูลถวายเครื่องสักการะ พร้อมกราบทูลรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจักรสีเขียว จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับผู้แทนจาก 10 วัดที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 1. วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี 2. วัดโพธิคุณ จังหวัดตาก 3. วัดป่าน้อยดงเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 4. วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ 5. วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก 6. วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร 7. วัดศรีประชารังสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 8. วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ 9. วัดทรัพย์เจริญ จังหวัดขอนแก่น และ10. วัดเขาถ้ำหมี จังหวัดสุพรรณบุรี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การมอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการธรรมจักรสีเขียวที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาศาสนสถานในพื้นที่ป่าไม้ สร้างการอยู่ร่วมกับธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธศาสนา ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก มีกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานหรือพระสงฆ์ได้ช่วยงานด้านป่าไม้ ด้วยการปลูกป่า อนุรักษ์ และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ช่วยแก้ปัญหาและลดการบุกรุกทำลายป่าทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ตนได้กำชับกรมป่าไม้ให้สานต่อการดำเนินงานและเร่งรัดกำหนดเป้าหมายและแนวทางให้ชัดเจนในปีต่อ ๆ ไป อีกทั้ง ตนจะได้หารือร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ พิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตของศาสนสถานที่อยู่ในพื้นที่ป่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดอย่างเคร่งครัด นายจตุพรกล่าว

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกศาสนสถานเพื่อรับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ จะพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินใน 4 หมวดสำคัญ ซึ่งมีคะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 1. พื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพ ได้แก่ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว ต่อพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต, โครงการ/แผน/กิจกรรม ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ทัศนียภาพพื้นที่ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สิ่งก่อสร้างที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน ฯลฯ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การส่งเสริม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ /ภาครัฐ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับหลักเกณฑ์ที่ 3. คือ การป้องกันการบุกรุกพื้นที่และไฟป่า ได้แก่ การจัดทำแนวเขตบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต,จัดกิจกรรมป้องกันไฟป่า และ 4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการสิ่งปฏิกูล และการจัดการน้ำเสีย,การจัดการขยะมูลฝอย เช่น การคัดแยกขยะ มีถังขยะ และการรณรงค์การลดใช้โฟมและพลาสติก” สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ พร้อมหามาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งกับภาคประชาชนและศาสนสถานในพื้นที่ป่าของประเทศไทย อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

Related posts