กระบี่-อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จัดงานวันทุ่งทะเล “ความสุขที่ทุ่งทะเล” 2566เทิดพระเกียรติ

กระบี่-อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จัดงานวันทุ่งทะเล “ความสุขที่ทุ่งทะเล” 2566เทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ 18 มีนาคม 2566 นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันทุ่งทะเล “ความสุขที่ทุ่งทะเล” 2566 ณ บริเวณชายหาดทุ่งทะเล หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ใีนายนพรัตน์ ศรีพรหมนายอำเภอเกาะลันตา นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมว่า 1,000 คน


นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประธานการจัดงาน กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ สร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลเกาะกลาง การมอบโล้รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และจากหน่วยงานภาครัฐแก่ผู้พิการ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ถึงยังชีพ 400ชุด และการปล่อยพันธุ์ปูจำนวน9,999 ตัวลงสู่ทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่มีพื้นที่โครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มี 3 หน่วยงานร่วมบูรณากรรับผิดชอบ คือ โครงการศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตห้ามลำสัตว์ป่ทุ่งทะเล และโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพื้นทีกว่า 4,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ของประชาชนทั่วไป มีชายหาดยาว 7 กิโลเมตรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าสำหรับตำบลเกาะกลางประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสสาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทำประมง มีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น การจัดโครงการในครั้งนี้

นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้ว ยังเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทัรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การสเงบนเวที ดนตรี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การเสวนาทิศทางการพัฒนาทุ่งทะเล การเดินวิ่งเพื่อการกุศล การเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวตำบลกาะกลาง กิจกรรมพื้นบ้าน การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพจากเยาวชนในท้องถิ่น โดยการเข้าชมฟรี…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts