กำลังพลกองทัพเรือพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกองทัพเรืออย่างมีพลัง

กำลังพลกองทัพเรือพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกองทัพเรืออย่างมีพลัง


วันที่ 22 มี.ค.66 หน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือจัดกิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในช่วงบ่ายวันพุธ โดยมีกำลังพลที่ไม่ติดภารกิจจำเป็นเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขี้นในพื้นที่หน่วยตนเองอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ที่ต้องการให้กำลังพลกองทัพเรือทุกนายออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่อนคลายลง โดยให้แต่ละหน่วยปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเร่งสร้างกำลังพลให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ สร้างความสามัคคี อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้การปฎิบัติงานของกองทัพเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและมีพลังต่อไป


ในโอกาสนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดจนผู้บังคับหน่วยในแต่ละพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนำกำลังพลออกกำลังกาย โดยมีแนวทางปฏิบัติในภาพรวมโดยสรุปดังนี้
– จัดให้มีการออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ ได้แก่ กายบริหารหรือเต้นแอโรบิก เดินหรือวิ่งเป็นหมู่คณะ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที หลังจากนั้นให้แยกออกกำลังกายตามอัธยาศัย


– หน่วยที่มีกิจการสวัสดิการกีฬา เช่น สนามกีฬา , ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) , สระว่ายน้ำ รวมถึงอุปกรณ์การออกกำลังกาย เป็นต้น สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นลำดับแรก และพิจารณาสนับสนุนให้กำลังพลใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีส่วนลดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นให้กำลังพลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือยังกำหนดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) และกิจกรรมในการดูแลสุขภาพต่างๆ โดยจะมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพ พร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดจากบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือส่งให้กำลังพลทราบอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง อันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#thetrustednavy

Related posts