ร้อยเอ็ด…ชร.รวมมิตรคิดทำดี101โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ปิ้งไอเดีย เลือกประธานชมรมฯกรรมการบริหารชมรมฯ ผ่านระบบออนไลน์

ร้อยเอ็ด…ชร.รวมมิตรคิดทำดี101โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ปิ้งไอเดีย เลือกประธานชมรมฯกรรมการบริหารชมรมฯ ผ่านระบบออนไลน์


วันนี้(25 มีนาคม 2566 )เวลา 19.30 น. นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ รักษาการรองประธานชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 พร้อมด้วยรักษาการกรรมการบริหารชมรม สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์(ไลน์กลุ่ม) เพื่อคัดเลือกประธานชมรมและกรรมการบริหารชมรมฯ แทนชุดเก่าที่พึงจะหมดวาระไป ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศล สาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยยึดหลักคุณธรรม ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสำคัญ ดังคติประจำชมรมฯที่ว่า รัก เสียสละ สามัคคี มีศักดิ์ศรี โปร่งใส ตรวจสอบได้


นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ กล่าวว่าการประชุมเพื่อเลือกประธานชมรมฯกรรมการบริหารชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ก็เพื่อกระชับเวลาในการเดินทางมาร่วมประชุมที่สำนักงานชมรมฯ บางครั้งกรรรมการบริหารชมรมฯสมาชิกชมรมฯก็ติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในวาระดังกล่าวได้ อีกอย่างเป็นการช่วยให้สมาชิกชมรมฯและกรรมการบริหารชมรมฯที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดค่าน้ำมันในการเดินทางมาร่วมประชุมที่ห้องประชุม และใช้สื่ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิกชมรมฯเห็นพ้องต้องกันว่าเราน่าจะจัดประชุมแบบออนไลน์(ไลน์กลุ่ม)สมาชิกฯที่อยู่ทางใกล้ ไกล ก็สามารถร่วมประชุมได้ขอแค่นัดหมายวัน-เวลาให้ชัดเจนทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วน่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมาได้ไม่มากก็น้อย วันนี้ก็เลยถือโอกาสเป็นวันดีประชุมรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์(ไลน์กลุ่ม) โดยมีวาระการเลือกประธานชมรมฯกรรมการบริหารชมรมฯดังกล่าว นายศรานุวัฒน์กล่าว


“ชมรมรวมมิตร คิดทำดี 101” ใช้อักษรย่อว่า “ชร.ร.ท.ด.” เป็นองค์กรในการทำความดีกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันทำงานด้านการกุศล เสียสละ ทำความดี เพื่อสังคม โดยยึดมั่นความรัก เสียสละ สามัคคี มีศักดิ์ศรี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมโดยเคร่งครัด มีหลากหลายสาขาอาชีพมาผนึกกำลังสร้างสรรคในการทำความดีเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้
1. เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา เช่นฟุตบอล –วอลเล่ย์บอล- เซปัคตะกร้อ อื่นๆให้กับ โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน ที่ขาดแคลนและต้องการ ตามความเหมาะสม และเป็นจริง2. เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีแต่ยากจนโดยให้ทางโรงเรียนพิจารณาตามจริง 3.เพื่อส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ระหว่างภายในองค์กร(ชมรมฯ)และภายนอกองค์กร 4.เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล ให้กับเยาวชน-ประชาชนทั่วไป ให้ห่างไกลยาเสพติด(โดยการเปิดคลีนิคสอนฟุตบอล-กติกาการเล่นฟุตบอล ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งตามสมควร)และจัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลอื่นๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรมแบบบูรนาการ 5.เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์(กำไร) และเป็นกลางทางการเมือง และ6. เพื่อการกุศล-และสาธารณะ เป็นต้น


การคัดเลือกประธานชมรมฯและกรรมการบริหารชมรมฯผ่านระบบออนไลน์(ไลน์กลุ่ม)ในวันนี้ใช้วิธีคัดเลือกแบบเปิดโดยให้สมาชิกชมรมฯเสนอชื่อคนที่ตนเองคิดว่าเหมาะกับตำแหน่งนั้นๆ โดยนายธนกร จันทะโยธา รักษาการกรรมการชมรมฯ เสนอให้นายศรานุวัฒน์ นุศาสนตร์สังข์ เป็นประธานชมรมฯ และมีผู้รับรองถูกต้องโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันไม่เป็นอื่น ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ รับหน้าที่ประธานชมรมรวมิตร คิดทำดี101คนใหม่ และมีนางสาวพรรณิกา โภคา เป็นรองประธานคนที่ 1 และนายธนกร จันทะโยธา เป็นรองประธานคนที่ 2
นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการแต่งตั้งกรรมการบริหารชมรมฯประกอบด้วย 1.นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมฯ 2.นางสาวพรรณิกา โภคา รองประธานฯคนที่ 1 3.นายธนกร จันทะโยธา รองประธานฯคนที่ 2 4.ว่าที่ร้อยตรีโกสิทธิ์ วันโพนทอง เลขานุการ-ประชาสัมพันธ์ 5.นายยุทธ ยมรัตน์ เหรัญญิก 6. นายพุฒินันท์ โสธรศักดิ์ นายทะเบียน 7.นายนิรุต เพชรโฉมฉาย ปฎิคม 8. นางรำไพร แวงเกตุ ผู้ช่วยปฎิคม 9. นายศุภฤกษ์ หว่างเค็ง ผู้ช่วยนายทะเบียน 10.นายบุญสร้าง แสงดอกไม้ กรรมการ 11.นางนพมาศ โภคา กรรมการ 12.นางกฤษณา สุโนภักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ


ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 ประกอบด้วย 1.พระราชพรมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 2.พระครูวิมลบุญโกศล ประธานมูลนิธิบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส(องค์อุปถัมภ์)3.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 4.นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 5.นายวันชัย คงเกษม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 6.นายเลิศบุศย์ กองทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 7.นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 8.นายทวี จงประเสริฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 9.ดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาฯ 10.พลตรีปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 11.พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 12.พลตำรวจตรีสมชาย นุ่มโต อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 13.พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 14.นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ อดีตนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 15.พันตำรวจโทอธิวัฒน์ พรรณาสุระ อดีตรองอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

16.นายมังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 17.นางนภาพร พวงช้อย อดีตนายกสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด 18.นายมงคลกรณ์ สุรศักดิ์นิธิกุล อดีตนายกสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด 19.นายเกรียงศักดิ์ สุวพงษ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด 20.นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด 21.นายภิรมย์ ภูมิเหล่าแจ้ง ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ 22.นายวินัย วงศ์วีระขันธ์ ผู้สื่อข่าวททบ.5-นสพ.เดลินิวส์ฯประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 23.นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย 24.นางพิกุล ปักสังข์เณ ข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25.นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี 26.นายเกรียงไกร สุราอามาต์ ปลัดเทศบาลตำบลธงธานี 27.นายประเสริฐ สมอุดร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 28.หลวงพ่อพระครูปริยัติวรศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดสันติวิหารร้อยเอ็ด 29.นายพรเทพ โพธิ์ศรีศาสตร์ นักประพันธ์เพลง/ศิลปิน 30. ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา 31. นายเทิดธนา ชมสา อดีตประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 32. นายตรีเพขร ภาษี อดีตประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 เป็นต้น อนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาสและความเหมาะสม


นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตร คิดทำดี101กล่าวว่า ขอบคุณที่สมาชิก กรรมการบริหารชมรมฯได้ให้ความสำคัญและให้โอกาสได้เข้ามาทำงานตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง การประชุมออนไลน์(กลุ่มไลน์)ของชมรมฯในวันนี้ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้จะใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นในการจัดประชุมกรรมการบริหารชมรมฯสมาชิกชมรมฯ
พร้อมกล่าวฝากไปยังผู้ที่สนใจร่วมงานกับชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ชมรมฯของเราต้อนรับทุกคนที่มีจิตอาสา-ใจสาธารณะ พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมฯ ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านใดต้องการร่วมอุดมการณ์สมัครผ่านเพจชมรมรวมมิตร คิดทำดี101ได้เลย หรือติดต่อกรรมการบริหารชมรมฯ สมาชิกชมรมฯที่ท่านรู้จัก หรือที่ไอดีไลน์นี้ได้เลย hoynews101 ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง นายศรานุวัฒน์ กล่าว

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts