ปทุมธานี เยาวชนจากทั่วประเทศร่วมบวชเณร5,000รูป สื่อต่างชาติติดตามนำเสนอข่าวกิจกรรมมุ่งฝึกสมาธิ

ปทุมธานี เยาวชนจากทั่วประเทศร่วมบวชเณร5,000รูป สื่อต่างชาติติดตามนำเสนอข่าวกิจกรรมมุ่งฝึกสมาธิ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เด็กนักเรียนและเยาวชนชาวพุทธจากทั่วประเทศร่วมพิธีบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย “ปิดเทอม เติมธรรม” ปีพุทธศักราช 2566 มุ่งฝึกสมาธิสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของอนาคตพุทธศาสนา


บรรยากาศพิธีเริ่มในภาคเช้า นาคธรรมทายาท คณะเจ้าภาพ ผู้ปกครอง เวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต่อด้วย นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาเจดีย์ ภาคสาย เป็นพิธีขอบรรพชา เริ่มด้วยผู้แทนนาคธรรมทายาทถวายพานพุ่มแด่ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นกล่าวคำขอบรรพชา ต่อด้วยพิธีคล้องอังสะ โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระร่วมประกอบพิธี ภาคบ่ายเป็นพิธีขอสรณคมน์และศีล พิธีขอนิสัย สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในหมู่เยาวชน ให้มีจิตสาธารณะ ใฝ่สันติ และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างภาคภูมิ


ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เมื่อบุตรหลานเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน โครงการบรรพชาสามเณรครั้งนี้มีเป้าหมาย เมื่อเยาวชนเข้ารับการอบรมแล้วได้ฝึกสมาธิ มีความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักการปฏิบัติธรรม มีความเคารพในพระรัตนตรัย มีความกตัญญูต่อบิดามารดา มีสัมมาทิฏฐิ เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เรียนรู้ ด้วยบรรยากาศ “สุข สนุก อบอุ่น ใฝ่ธรรม” และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย “ปิดเทอม เติมธรรม” ปี พ.ศ.2566 สำหรับนักเรียนอายุ 10 – 13 ปี ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ, องค์การพุทธโลก (World Alliance of Buddhists – WAB), องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ (V-PEACE), หน่วยงานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ, โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ, ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 7 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ และวัดพระธรรมกาย


ที่ผ่านมามีสื่อมวลชนจากต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นจำนวนมากเช่นสื่อจาก CNN จากอเมริกา , APจากอเมริกา , Reutersจากประเทศอังกฤษ , สื่อจากฝรั่งเศส สื่อจากเยอรมนี หรือสื่อทางเอเชีย เช่น NHK จากญี่ปุ่น , The Straits Times ของสิงคโปร์ และประเทศอื่นทางยุโรป ที่ให้ความสนใจในการบวชสามเณรของประเทศไทย นอกจากสื่อต่างประเทศให้ความสนใจแล้ว พี่น้องชาวพุทธในนิกายมหายาน วรัรยาน ก็เริ่มนำประเพณีการบวชระยะสั้น หรือถือศีลระยะสั้นเป็นนักบวช นำไปทำกิจกรรมในประเทศต่าง ๆ เช่นประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย ประเทศบังกลาเทศ และประเทศเนปาล ในส่วนของปลายปีนี้ที่ประเทศอินโดนิเซียจะมีการบวชสามเณรกว่า 1,000 รูปที่บรมพุทโธเช่นเดียวกัน


ส่วน คุณสตีเฟน บอยทาโน้ (Stephen Boitano) ผู้สื่อข่าวจากประเทศเยอรมนี กล่าวว่า ผ่านมาตนเองได้นำเสนอข่าววัดไทยที่ต่างประเทศน้อยมาก แต่ที่วัดพระธรรมกายเคยเข้ามาทำข่าวกว่า 5 ครั้งแล้ว สำหรับพิธีบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยที่วัดพระธรรมกายเป็นพิธีที่สวยงาม โดยเฉพาะภาพมุมสูงจากโดน ซึ่งวัดพระธรรมกายได้สร้างคุณค่าและมอบสิ่งดี ๆ ให้กับโลกใบนี้โดยเฉพาะการสอนการฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่ดีมาก น่าสนใจ และนำไปใช้ในการประคองสติเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts