นราธิวาส-Kick Off “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับสร้างกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

นราธิวาส-Kick Off “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับสร้างกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม Kick Off “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับสร้างกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน


นายชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า “กิจกรรม “Kick Off “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับสร้างกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ขึ้นมาเพื่อชี้แจงกรอบโครงการวิจัย “การพัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่หนุนเสริมยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนจังหวัดนราธิวาส” และเสวนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ค้นหาจุดร่วมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน คือ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และอิสลามศึกษาจากสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 230 คน

กิจกรรมนี้เกิดขี้นได้จากการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในการดำเนินโครงการ การพัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่หนุนเสริมยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบกลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบกลไกการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอิสลาม

ศึกษาในการยกระดับการเรียนรู้ ความฉลาดรู้ และสมดุลชีวิตของครูและผู้เรียน พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับใช้ในการเรียนรู้และการโค้ช สร้างโอกาสในการเข้าถึง ติดตามขยายผล สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างมีรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และจัดการความรู้งานวิจัยย่อยและสรุปองค์ความรู้ในการดำเนินงานไปสู่การพัฒนาและขยายผล และเสนอเชิงนโยบาย เพิ่มความอิสระ ความคล่องตัว และลดความเหลื่อมล้ำสู่การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสถาบันอาศรมศิลป์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำโครงการวิจัย “การพัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่หนุนเสริมยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนจังหวัดนราธิวาส จะประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับ สร้างกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการศึกษา และสามารถกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนได้

.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
ข่าว

Related posts