สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา 2 จับมือภาคีเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา 2 จับมือภาคีเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน


นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมาย ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 นำคณะภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กชายธันยภรณ์ รัตนโกสม นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านปลักคล้า อำเภอคลองหอยโข่ง เป็นนักเรียนในกลุ่มต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเร่งด่วน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือและป้องกัน เฝ้าระวัง นักเรียนออกกลางคัน ประจำปี 2566

โดยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน กลุ่มนักเรียนเปราะบาง พร้อมลงพื้นที่ร่วมภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts