สตูล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

สตูล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 พร้อมให้โอวาสแก่นักเรียนที่เข้ารับมอบทุนรวม 100 ราย โดยมีทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ตลอดจนนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้สำหรับปีการศึกษา 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษา จำนวน 2 รายการ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ที่เรียนดีมีความประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาหรือระดับปริญญาตรี ทุนละ 2,400 บาท/ปี ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 91 ราย รวมเป็นเงิน 218,400 บาท

และ 2. ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส รวมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาและสามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 86,000 บาท

 

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts