เชียงใหม่-การประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 37

เชียงใหม่-การประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 37

วันที่ 12 มกราคม 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลอากาศเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี ฮัญจี อัฟเฟนดี บิน บวง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 37 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee : HLC) ไทย-มาเลเซีย เป็นการดำเนินการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน เมื่อ 18 พฤษภาคม 2543 มีกำหนดจัดขึ้นปีละ1 ครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นประธานร่วม


การประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกลไกระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองบัญชาการทหารสูงสุดมาเลเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองบัญชาการกองทัพไทย และกองบัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีความมั่นคง และสงบเรียบร้อย เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพ สันติภาพ ความสงบสุข และความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อความร่วมมืออันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการฯ ฝ่ายไทย และฝ่ายมาเลเชีย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตามพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ และเป็นการสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม


การประชุม HLC ไทย-มาเลเซีย ในครั้งนี้จะได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานตามงานมอบที่ HLC มอบให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) และคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม (JCEC) ดำเนินการ รวมทั้งจะมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ RBC และ JCEC ดำเนินการต่อไป อาทิ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อรักษาความมั่นคงและลดอาชญากรรมตามแนวชายแดนไทย-มาเลเชีย การสกัดกั้นการผ่านแดนโดยผิดกฎหมาย การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนเพื่อให้การผ่านเข้า-ออกของบุคคลและสินค้าตามแนวชายแดนมีความปลอดภัย และการป้องกันอาชญากรรมตามแนวชายแดน เป็นต้น


นอกจากการประชุมร่วม ยังได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยได้นำผู้เข้าร่วมประชุมฯ เยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย เพื่อศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ


สำหรับการประชุม HLC ถือเป็นการประชุมในระดับผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความสงบ ซึ่งการประชุม HLC ครั้งต่อไปจะมีการประชุมร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ
การประชุม HLC ในแต่ละครั้ง นอกจากจะเป็นการประสานงานกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆที่รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนของสองประเทศแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์ และพิจารณาแนวทางพัฒนาพื้นที่ชายแดน ให้มีความเจริญอย่างมั่นคง ปลอดภัย เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างความผาสุกให้กับประซาชนในพื้นที่ ต่อไป

 

ข่าว-ภาพ จากกองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

นภาพร/เชียงใหม่-ผู้ส่งข่าว

Related posts