“มนัญญา” ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.ประจวบฯ

“มนัญญา” ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.ประจวบฯ


เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์บางสะพาน จำกัด และพบปะสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ที่อาคารโดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายนิตย์ ตั่นอนุพันธ์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ


นางสาวมนัญญา กล่าวภายหลังการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพานฯ ว่า กระทรวงเกษตรฯโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการนำที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด และป่าสงวนแห่งชาติ พุน้ำเค็ม ที่ได้รับมอบมาเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

โดยประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้แต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบของชุมชน เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมแนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน


ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2513 และวันที่ 13 สิงหาคม 2517 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรม คือในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราช และ ป่าคลองกรูด-ป่าพุน้ำเค็ม อ.บางสะพานและบางสะพานน้อย เนื้อที่ 156,078 ไร่ 1 งาน 53 วา โดยนำมาบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสหกรณ์นิคม ดำเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีนิคมสหกรณ์บางสะพานเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพื้นที่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ พื้นที่สหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด มีเกษตรกรเป็นสมาชิกใน 2 อำเภอ คือ บางสะพานและบางสะพานน้อย รวม 10 ตำบล มีพื้นที่ 160,000 ไร่ มีเกษตรกรกว่า 7,000 ราย ประกอบอาชีพในที่ดินกว่า 9,000 แปลง ต่อมาปี 2562 สิ้นอายุสัญญาอนุญาตของกรมป่าไม้ ชาวบ้านจึงไม่มีสิทธิ์เข้าทำกิน ทางนิคมสหกรณ์จึงได้ประสานหมู่บ้านต่างๆ ทำประชาคมเพื่อทำเรื่องขออนุญาตใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ได้ลงนามส่งหนังสือถึงกรมป่าไม้ ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อขออนุญาตใช้เป็นหนังสือ ป.ส.23 ต่อมาได้มีมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่การแก้ไขปัญหาพื้นที่นิคมสหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)


นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ในการกำจัดวัชพืชหรือศัตรูพืช ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชนในการรวบรวม จัดเก็บ แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรในระดับพื้นที่ รวมทั้งการจัดทำโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่มีคุณภาพ และการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน เพื่อกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เป็นการให้ลูกหลานเกษตรกรได้กลับมาอยู่กับครอบครัว ใช้ความรู้ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาการเกษตรของครอบครัวเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน


จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปพบปะสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด จำนวน 3 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านนายลด วงศ์เณร หมู่ที่ 6 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน บ้านนายวัน วงค์จันทร์ทอง หมู่ ที่ 6 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน และ บ้านนายลำดวน หนูยิ้มซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน พร้อมเยี่ยมเยียนสถานที่ที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองมงคล วัดทองมงคล โรงเรียนบ้านทองมงคล อ่างน้ำโป่งสามสิบ เป็นต้น.

นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts