พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนจ้องฮั้ว อ.เมือง จ.ปัตตานี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ประธานชมรมคนไทยเชื้อสายจีน ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่เข้าร่วม


นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สังคมในโลกนี้ ไม่มีสังคมใดจะที่เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคนเชื้อชาติเดียว วัฒนธรรมเดียว หรือความเชื่อเดียว การทำให้สังคมใดสังคมหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้า และคนในสังคมมีความสุข ก็คือการรักษาความหลากหลายในเชื้อชาติ ความเชื่อ ให้สามารถอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนา จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน และเนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ศอ.บต.

ได้ตระหนักในการให้ความสำคัญและดูแลประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนิกได้ปฏิบัติศาสกิจตามความเชื่อ ความศรัทธา ผ่านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียม เกิดความภาคภูมิใจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชายแดนภายใต้ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งไม่เพียงแต่มีเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน แต่ยังมีผู้นำศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เป็นภาพที่งดงามแสดงถึงความเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง


สำหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (วันตรุษจีน) ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งถือเป็นวันสำคัญมากของชาวจีนทั่วทุกมุมโลก เป็นวันรวมญาติของลูกหลานที่เดินทางกลับบ้านรวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู (ไหว้เจ้า) ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาฟ้าดินที่เกื้อหนุน และบรรพบุรุษที่ล่วงลับ

ซึ่งปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน อันเป็นพลังร้อยรักให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อแสดงความจริงใจของภาครัฐในการให้ความสำคัญ ความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติของคนทุกเชื้อชาติในพื้นที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเชื้อสายจีนมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและร่วมกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts