นิพนธ์ พบแกนนำเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนชายแดนใต้

นิพนธ์ พบแกนนำเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนชายแดนใต้ เข้ายื่น ร่างนโยบายสันติภาพสู่สันติสุข ต่อ พรรคประชาธิปัตย์ ด้าน รองหัวหน้าพรรคปชป. ยกแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้ แนะ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

ตัวแทนแกนนำเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 15 คน เดินทางไปยื่นเสนอรายละเอียดร่างนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขชายแดนใต้/ปาตานี ให้แก่นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการบริหารพรรคฯ ที่รับผิดชอบและเข้าใจพื้นที่พื้นที่ภาคใต้เป็นดี เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์นำไปกำหนดเป็นแนวนโยบายในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้งผ่านกระบวนการทางการเมืองในระบบรัฐสภา

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ฯ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีผลกระทบโดยตรงที่ต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยอาศัยความมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ ประชาชน ภาคเอกชน ที่ใช้การเมืองนำการแก้ปัญหาผ่านการเจรจาพูดคุยสร้างความเข้าใจ และเกิดการพัฒนาที่ทั่วถึง ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

“สำหรับร่างนโยบายที่กลุ่มเครือข่ายฯ ได้นำมายื่นจะนำไปหารือกับกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ข้อสรุปและสิ่งใดเรื่องใดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีจะมีการประสานการดำเนินการในส่วนนั้น ซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ปัญหาทุกอย่างหากประชาชนในพื้นที่สามารถรวมตัวกัน พูดคุยกัน เพื่อมุ่งหวังแก้ไข จะสามารถทำให้ปัญหาต่างๆยุติได้โดยเร็ว โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาปากท้องและความยากจนในพื้นที่รวมถึงปัญหาที่เห็นต่างกัน” นายนิพนธ์กล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

////

Related posts