ฉะเชิงเทรา-“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566”

ฉะเชิงเทรา-“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566 การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น การย้ายพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ การให้พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน การจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ระดับต้นเป็นระดับกลาง การกำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน การขอความเห็นชอบตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

การขอความเห็นชอบกำหนดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล และการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล…

Related posts