เพชรบูรณ์ ประกวดมะขามหวานในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566

เพชรบูรณ์ ประกวดมะขามหวานในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมประกวดมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ เบญสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณภาพมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐานความต้องการของตลาด โดยการจัดประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดมะขามหวานจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และ พันธุ์อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผลการปะกวดดังนี้

พันธุ์ศรีชมภู
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางปอ โครตสุวรรณ บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 7 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง รับประกาศโล่รางวัล พร้อมเงิน 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางวิลัย สุดจำรอง บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 9 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสุทีป จันหอม บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 7 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

พันธุ์ขันตี
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสร้อยประสิทธิ์ บุญกิจ บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 13 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า รับประกาศโล่รางวัล พร้อมเงิน 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายวิเชียร จันทรประหลาด บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 8 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายสมชาย เหลี่ยมศร บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

พันธุ์สีทอง
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายอภิวรรธน์ ขีดวัน บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 12 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ รับโล่รางวัล พร้อมเงิน 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายอำนวย ศรีสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางแดง คำแว่น บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 3 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

พันธุ์ประกายทอง
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางเสริม กันหา บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางอภิญญา สุวรรณศรี บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 12 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางคำเพิ่ง กันเรียน บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

พันธุ์อื่นๆ
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวภิญญาพัชญ์ คำแว่น (พันธุ์เพชรอัมพร) บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 3 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า รับโล่รางวัล พร้อมเงิน 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายเหี่ยง คำอ่อน (พันธุ์ประกายเพชร) บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 4 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายหรัด วังคีรี (พันธุ์เพชรอัมพร) บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

สำหรับส่วนของรางวัลชนะเลิศที่จะได้รับถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการจะนำมะขามหวานทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยลงพื้นที่เก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพันธุ์ โดยจะต้องเป็นสวนที่มี การบริหารจัดการสวนสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขาม เผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ และ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผู้ชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์แห่งปี 2566 พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท

 

ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ / รายงาน

Related posts