นราธิวาส-ผบ.พล.ร.15 ตรวจความพร้อม และติดตามความคืบหน้าศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส

นราธิวาส-ผบ.พล.ร.15 ตรวจความพร้อม และติดตามความคืบหน้าศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า ความพร้อมของศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 โดยได้เข้ารับฟังบรรยายสรุป ภาพรวมในการดำเนินงาน และตรวจความพร้อมของอาคาร สถานที่ เพื่อใช้ในการการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค4 ) รุ่นที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2566 โดยมี คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานเป็นแหล่งผลิตวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต่อมาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาคต่างๆ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานขึ้น เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานที่ต้องการให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค4) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ร่วมกับกองทัพเรือ โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาบุคลิคภาพ เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีใจเป็นจิตอาสา ตลอดจนองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยดำเนินการฝึกด้วยวิทยากรจาก 904 พร้อมทั้งให้มีการฝึก และปฏิบัติในสถานที่ ตามสถานีต่างๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขณะนี้ได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านอาคารสถานเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรองรับการฝึก โดยมีการแยกอาคารนอนระหว่างชาย-หญิง อาคารพยาบาล รถฉุกเฉิน อาคารโรงเรือนประกอบเลี้ยง อาคารรับประทานอาหาร ตลอดจนสถานนีการฝึกทดสอบต่างๆ ได้มีการทดลองปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึก และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ มีจิตใจที่จงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยหลักบริหาร 3 ประการ คือ บุคคล วัตถุ และยุทธวิธี นำความรู้ทั้งหมดที่ได้รับไปถ่ายทอด ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts