พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รวม 20 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ในโอกาสมาศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารจัดการองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมายในปี 2565 ที่ผ่านมา อาทิ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พระปกเกล้า ประจำปี 2565 จากสถาบันพระปกเกล้า , รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ระดับ AA ได้คะแนน 96.99 , รางวัลองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ .


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts