จันทบุรี- จันทบุรีประชุมส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนข้อตกลงด้านสาธารณสุข และความสะดวกการขนส่งสินค้าทางการเกษตรกับจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา

จันทบุรี- จันทบุรีประชุมส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนข้อตกลงด้านสาธารณสุข และความสะดวกการขนส่งสินค้าทางการเกษตรกับจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันนี้ ( 8 ก.พ.66 ) ที่สอยดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจังหวัดไพลิน ซึ่งนำโดยนายฮก โซะพอล รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดจันทบุรี ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยได้มีหารือถึงเรื่องสืบเนื่องจากการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินและคณะเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 และทางจังหวัดไพลินได้มีการร้องขอให้จังหวัดจันทบุรีช่วยเหลือในเรื่องการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากเมืองไพลินผ่านจังหวัดจันทบุรี ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย การก่อสร้างสะพานข้ามแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดที่เก่าชำรุด และการส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามารักษาที่จังหวัดจันทบุรี


จากการประชุมในครั้งนี้ ทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดไพลิน จะได้มีการขับเคลื่อนข้อตกลงด้านสาธารณสุขระหว่าง ในการอำนวยความสะดวกเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ไปที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ด้วยการประสานเครือข่ายโรงพยาบาลหลักของทั้งสองจังหวัด ส่วนการส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถดำเนินการได้เลย ด้านสินค้าการเกษตร จะมีการประชุมหารือระหว่างด่านตรวจพืชไทยและเจ้าหน้าที่เกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา

เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน แล้วจะได้ขับเคลื่อนในระดับกระทรวงเกษตร ของประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับเรื่องสะพานมิข้ามพรมแดนจันทบุรี-ไพลิน ที่จะให้มีการก่อสร้าง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผัก จังหวัดไพลินจะได้นำร่างความตกลงฯ ไปพิจารณาและหารือร่วมกับจังหวัดจันทบุรีเพื่อขับเคลื่อนตามขั้นตอนต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts