ปทุมธานี ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เรื่องผลการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 “กำนันแหนบทองคำ”

ปทุมธานี ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เรื่องผลการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 “กำนันแหนบทองคำ”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายสายชล ภู่เฉลิมตระกูล กำนันตำบลคลองควาย ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารฝ่ายท้องถิ่น ผู้ใหญ่ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนรวม 200 คน ได้ยื่นหนังสือต่อนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เรื่องขอทราบผลการตรวจสอบการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยอดเยี่ยมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 หรือกำนันแหนบทองคำ โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนรับหนังสือ เนื่องจากรู้สึกไม่ได้รับความเป็นกลางและเป็นธรรมจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่

และประโยชน์ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงกระบวนการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยอดเยี่ยมของจังหวัดปทุมธานี ตามหนังสือที่อ้างถึง (เลขที่รับ 2147 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) ในการขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรม ในการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยอดเยี่ยมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 กรณีความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติประวัติหรือพฤติการณ์เสื่อมเสียของผู้เข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ตรวจสอบประวัติการถูกดำเนินคดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือไม่ และหากตรวจพบประวัติการถูกดำเนินคดี จังหวัดได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับคดี พฤติการณ์แห่งคดี มูลคดี ความคืบหน้าผลคดี

พร้อมทั้งยืนยันความเหมาะสมในการเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลกำนันฯ หรือไม่ อย่างไร และกรณีกระบวนการคัดเลือกมีความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม หรือไม่ ในกรณีการอนุญาตให้ทำเอกสาร หรือแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมได้ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบางท่านที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่ คณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนนผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละท่านอย่างไร มีคณะกรรมการ ผู้แทนท่านใดบ้างที่ลงคะแน่น หรืองดลงคะแนน เพราะเหตุใด คณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนนจากการนำเสนอของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกด้วยหรือไม่ หรือให้คะแนนเฉพาะเนื้อหาตามเอกสารหรือเอกสารที่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมได้เท่านั้น และผู้เข้ารับการคัดเลือกกำนันฯ ทั้ง 2 ท่าน ใครได้คะแนนในแต่ละด้านแต่ละหัวข้อ เท่าไร อย่างไร กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุขัดคล่องสงสัยในผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

จึงขอให้ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลในเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด ตลอดจนข้อเท็จจริงผลการปฏิบัติงานจริงของผู้เข้ารับการคัดเลือกกำนันฯ ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้เพื่อความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ต่อกระบวนการคัดเลือก และเพื่อขวัญกำลังใจแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ในนามชมรมกำนั้น ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จึงใคร่ขอทราบผลการตรวจสอบการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยอดเยี่ยมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 ด้าน นายสายชล ภู่เฉลิมตระกูล กำนันตำบลคลองควาย ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ที่เดินทางมาในวันนี้เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยอดเยี่ยมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 ซึ่งผมและชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไม่ได้เรียกร้องเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอศักดิ์ศรีของราชสีห์สามโคกทุกคน

เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป และพวกเรามิอาจให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ตำแหน่งหน้าที่ ใช้ประโยชน์ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงกระบวนการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยอดเยี่ยมของจังหวัดปทุมธานี เพื่อธรรมลงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ ความถูกต้อง เป็นธรรมแห่งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วน นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดปทุมธานีมารับเรื่องขอความเป็นธรรม จากท่านกำนันสายชล ภู่เฉลิมตระกูล กำนันตำบลคลองควาย โดยจะรับเรื่องมาแล้วจะนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รวมถึงประธานคณะกรรมการการตัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยอดเยี่ยมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 คือท่านอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยจะนำเรียนท่านโดยด่วนตามระเบียบ และนำเรียกผู้บังคับบัญชาต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts