กาฬสินธุ์-องคมนตรีติดตามการพัฒนางานรพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาล โดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายช่วยพัฒนาศักยภาพ ดูแลรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่ายในอำเภอใกล้เคียง


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้การต้อนรับ


โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย ให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และเปิดแพรคลุมป้ายทองรายนามผู้บริจาคตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ปี 2564-2565 บริเวณหน้าห้องผ่าตัด


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราโชบายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นฐานที่แข็งแรงในการพัฒนางานด้านสุขภาพสู่ชุมชน เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในพื้นที่ ทำงานร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิด นำความดีและความเก่งของโรงพยาบาลไปสู่ชุมชน จากโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ได้พัฒนาจนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 160 เตียง และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับส่งต่อผู้ป่วยสาขาหลักจากอำเภอใกล้เคียง ทำให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพโดยแพทย์เฉพาะทางให้กับโรงพยาบาลลูกข่าย ได้แก่ อำเภอเขาวง อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนาคู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อ การประเมินความเสี่ยงทารกในครรภ์


จากนั้น เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการครัวเรือนต้นแบบ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ และ ไปยังโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เพื่อตรวจติดตาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนให้ยั่งยืน โดยความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ซึ่งครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดี มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์


โดยมีการจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และนำขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนและชุมชนไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันมีสมาชิกโครงการครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดี 1,284 หลังคาเรือน สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนต่อหลังคาเรือน ได้น้อยที่สุด 3 กิโลกรัม และมากที่สุด 67 กิโลกรัม

 

Related posts